Студентська наука

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

 Науково-дослідна діяльність студентів, як складова наукової діяльності у системі вищої освіти, є невід’ємним компонентом підготовки фахівців з вищою освітою та гарантується державою – ст. 51 Закон України «Про освіту».

Науково-дослідна діяльність студентів сприяє розширенню їх світогляду, стимулює пізнавальний інтерес у різних галузях знань, сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих в університеті знань, умінь і навичок, забезпечує оволодіння методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати відповідний дослідницький досвід.

Основними завданнями організації науково-дослідної діяльності студентів є:

− заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної роботи студентів;

− сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів  університету;

− підтримка талановитих дослідників серед студентів Національного авіаційного університету, надання їм усебічної інформаційної допомоги;

− розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

− організація участі студентів у конференціях, круглих столах, дослідницьких проєктах, школах, конкурсах, олімпіадах, тренінгах, проблемних семінарах, програмах тощо;

− представлення інтересів студентів перед адміністрацією Національного авіаційного університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

− сприяння формуванню цілісної особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

Організація участі студентів у наукових заходах різного рівня. Здобувачі вищої освіти кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету беруть активну участь у наукових заходах різного рівня, серед яких:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з соціології та політології;
 • Всеукраїнські студентські олімпіади з політології та соціології;
 • Стипендіальна програма «Завтра.UA»;
 • щорічна Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» (представляють доповіді та мають друковані наукові праці);
 • Міжвузівські соціологічні читання;
 • круглі столи, засідання студентських наукових гуртків, конференції, науково-практичні семінари тощо.

За підсумками участі у наукових заходах різного рівня студенти кафедри отримують подяки, сертифікати, грамоти тощо.

Студентські наукові гуртки. Однією з найефективніших форм залучення молоді до наукової діяльності є наукові гуртки, метою яких є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи.

Наукова робота студентів у гуртках кафедри соціології та політології здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи, формування знань та практичних навичок у майбутній професійній діяльності.

Участь у гуртках передбачає проведення круглих столів та семінарів, написання рефератів та доповідей, їх активне обговорення, представлення кращих доповідей на конференціях, студентських конкурсах тощо.

Традиційно на кафедрі функціонують такі студентські наукові гуртки:

 • Соціологічний вимір;
 • Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму;
 • Політія;
 • Політика і кіно (до початку 2023 року).

Досягнення наших студентів у науково-дослідній діяльності:

 • Переможець, стипендіат Стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA» – Катерина Королюк;
 • Диплом І ступеня у VI Міжнародному конкурсі молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального», Франція – Ярослава Кисельова;
 • І місце у VІIІ Міжнародному конкурсі молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві», м.Александрія, Єгипет – Катерина Королюк;
 • І місце, стипендіат Соціальної стипендіальної програми Scholarship для студентів – Анастасія Євенко;
 • ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Політичні науки» – Христина Аксютенко;
 • Президентська стипендія – Ганна Гриневич;
 • Грамоти «За оригінальне вирішення наукової проблеми», «Знавець історії політичної думки» та «За кращий публічний виступ» за підсумками участі у Всеукраїнській олімпіаді з політології – Наталія Стародуб, Катерина Рябчун, Катерина Музичук;
 • Сотні наукових публікацій у збірниках матеріалів Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій і фахових виданнях, серед яких: Вісник Національного авіаційного університету, «Public managment», збірник із державного управління «Публічне урядування», «Грані», «Соціальні технології»,  ХІ Конференція студентів та молодих учених за міжнародною участю «Становлення публічного адміністрування в Україні», Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології», ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки», Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє», Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації», Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні  науки», VIІІ щорічна науково-практична конференція «Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів», Міжнародна науково-практична конференція «Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук», Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності», Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем суспільних наук», Міжнародна науково-практична конференція «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні», Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук», Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії», IV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, присвячена Всесвітньому Дню авіації і Космонавтики, Міжнародна науково-практична конференція «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності», Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті», Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: виклики і сьогодення» та ін.

Кафедра соціології та політології всебічно сприяє науково-дослідній, інноваційній, винахідницький та іншій творчій діяльності молодих вчених, підтримці та розвитку інтелектуального потенціалу молоді, вихованню високопрофесійних фахівців та наукових кадрів; встановленню та підтримці комунікації між закладами освіти, науковими установами та іншими організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з консультаційної, просвітницької, наукової, освітньої діяльності; стимулюванню професійної діяльності молодих вчених, підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів України та Статуту Національного авіаційного університету п. 8.11. https://nau.edu.ua/site/variables/news/2021/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%202021.pdf.

Академічна доброчесність. Організація науково-дослідної діяльності студентів кафедри здійснюється на засадах дотримання принципів академічної доброчесності, що регулюється в Національному авіаційному університеті відповідними документами: https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/akademichna-dobrochestnist/.

Відповідальна за студентську наукову роботу на кафедрі соціології та політології: кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології – Литовченко Ірина Василівна.