Держбюджетні теми

ДЕРЖБЮДЖЕТНА

(кафедральна) науково-дослідна робота

Авіапасажири як предмет соціологічного дослідження: науково-інституційні аспекти

Термін  роботи: 01.01.2022 – 31.12.2024

Науковий керівник: д. соц. н., проф. О. Хомерікі

«В переміщенні… виникає… специфічний тип організації, який ми називаємо «соціальним». Характерною рисою соціального організму… є той факт, що він складається з індивідів, здатних до незалежного переміщення»

Р. Парк

Підставою для виконання кафедральної науково-дослідної роботи (НДР) «Авіапасажири як предмет соціологічного дослідження: науково-інституційні аспекти» є наказ ректора НАУ.

Мета і призначення НДР за темою  «Авіапасажири як предмет соціологічного дослідження: науково-інституційні аспекти» є наслідком того, що в  рамках ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України (САУ) «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання», що стався 13-14.10.2017 р. на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедрою соціології та політології НАУ (КСіП НАУ) було проведено Круглий стіл «Соціологія транспорту – новий напрям соціологічного теоретизування». задля обґрунтування створення інноваційної соціологічної теорії так званого середнього рівня в перебігу вивчення таких соціальних явищ:

 • транспорт як соціальний інститут;
 •  соціальні чинники надання транспортних послуг; структура таких складних соціально-економічних, соціально-політичних, соціально-культурних процесів як пасажироперевезення;
 •  окреслення розмаїття споживачів транспортних послуг (перевезення пасажирів та їх вантажів) із урахуванням глобального та регіонального контексту формування споживацьких запитів на авіаперевезення.

Внаслідок дискусії був рамках діяльності САУ створено науково-дослідний комітет (НДК)  САУ з питань соціології транспорту. Головою комітету обрано – завідувачку КСіП НАУ, професора, доктора соціологічних наук Хомерікі О.А., наразі вона академік Академії наук вищої школи України; секретарем – доцента КСіП НАУ, кандидата соціологічних наук Михайлича О.В.

 Кафедра СПЛ НАУ (надалі – виконавці НДР) здійснила ініціативну розробку НДР «Соціологія транспорту: науково-інституційні аспекти становлення та розвитку», що була завершена таким історико-теоретичним результатом: визначено етапи розвитку соціології транспорту як спеціальної галузевої соціології та по-друге, є інституційно–теоретичний результат, бо аргументовано підстави для тлумачення транспорту як соціального інституту, що є багатовимірною соціальною системою та, як різновиду специфічної соціальної діяльності у формі надання транспортних послуг, що в соціологічній уяві науковців постає складним соціальним процесом, що відбувається в інтересах споживачів транспортних послуг як предмету соціологічного дослідження.

З наведеного випливає, що в рамках світового тренду щодо продовження розбудови структури соціологічного знання взагалі, має відбутися розбудова соціології транспорту, зокрема, через фіксацію об’єкта наступного соціологічного дослідження зусиллями КСіП, тобто, якщо транспорт – це соціальний інститут, то предмет – споживачі транспортних послуг, авіапасажири в першу чергу, та їх вантажів – в чергу другу, тобто вже для подальших розвідок щодо виявлення та подолання суперечностей надання транспортних послуг через чинники соціального характеру.

Актуальність обґрунтування необхідності виконання НДР на тему «Авіапасажири як предмет соціологічного дослідження: науково-інституційні аспекти» має дві класичні підстави. Практична: прогнози експертів авіаційної галузі вказують на можливість значного (майже вдвічі) зростання до 2030 року чисельності авіапасажирів, а тому слід шукати різні, зокрема, соціальні чинники оптимізації надання послуг щодо авіаперельотів. Водночас, раптово виникла протилежна  тенденція через пандемію COVID-19, що аж ніяк не заперечує актуальність вивчення соціальні чинники оптимізації надання послуг щодо авіаперельотів.

Теоретичне: доки виконавці НДР ще не спроміглися виявити джерела системного соціологічного опису авіапасажирів як соціальної спільноти та як предмету дослідження, а тому

метою НДР є спроба створення інноваційної теорії соціології транспорту коли в перебігу її створення виникає опис предмету дослідження, зокрема, виявлення зв’язків внутрішніх та зв’язків із зовнішнім середовищем в цій складній системі.

Завдання роботи:

 1. Робота з джерелами заради виявлення:
  • системного соціологічного опису авіапасажирів як соціальної спільноти та як предмету дослідження;
  • зв’язків внутрішніх у межах предмету;
  • зв’язків предмету за його межами із зовнішнім середовищем;
  • соціальних індикаторів задоволення інтересів споживачі транспортних послуг;
  • соціальних індикаторів задоволення інтересів авіапасажирів як споживачів транспортних послуг.
 2. Розробка методики вимірювання задоволення інтересів авіапасажирів як споживачів транспортних послуг.
 3. Розробка проекту анкети (опитувального листа) для виявлення ступеня задоволення інтересів авіапасажирів як споживачів транспортних послуг.

Вихідні дані для проведення НДР «Авіапасажири як предмет соціологічного дослідження» науково-інституційні аспекти» вона виконується вперше, бо є складовою комплексного проекту щодо розбудови інноваційної соціологічної теорії так званого середнього рівня (Соціологія транспорту), що є продовженням НДР «Соціологія транспорту: аспекти становлення та розвитку».

Перелік документів, які необхідно використовувати під час проведення НДР:

Звіт з НДР № 101/12.01.08  «Соціологія транспорту: аспекти становлення та розвитку»;

Професійний кодекс соціологів України;

Довідники статистичних установ України та світу демографічного змісту, а також щодо діяльності авіакомпаній України тощо.

Вимоги до виконання НДР.

Для досягнення мети і поетапних завдань  НДР буде проведено кабінетне дослідження (desk research), орієнтоване на збір та аналіз джерельних та вторинних даних, наявної науково-теоретичної, дослідницької інформації, з її подальшою систематизацією та формалізацією.

Буде здійснено систематизацію соціологічних підходів до аналізу пасажирів транспорту в ракурсі соціології повсякденного життя, соціології організацій, соціології управляння, соціології мобільностей, соціального простору, соціальних практик, повсякденної культури тощо.

З використанням методу наукової абстракції будуть надані визначення або уточнення понять: «пасажир» та «авіапасажир»,: «соціологія транспорту», «соціальні функції транспорту», «парадигма мобільностей», «транспортний простір», «пасажирські практики», «ментальні установки пасажирів», «мережевий капітал», «комунікативний простір в громадському транспорті», «повсякденна культура громадського транспорту», «пасажирська тілесність», «правила тілесного контролю» та інші.

Із застосуванням реінтерпретації результатів наявних соціологічних досліджень з проблематики соціології транспорту та аналізом проведених соціологічних опитувань  аргументувати основну тезу НДР про актуальність системного опису предмету дослідження, зокрема, виявлення зв’язків внутрішніх та зв’язків із зовнішнім середовищем.

Очікувані результати та порядок реалізації:

за результатами НДР будуть написані близько десяти наукових статей та виступів на науково-практичних конференціях, підготовлено аналітичний науковий звіт, заплановано захист однієї кандидатської дисертації. Можлива реорганізація кафедри соціології та політології в кафедру соціології транспорту як провідну науково-освітянську установу даного напрямку для всіх ВНЗ України транспортного профілю;

відбудеться обґрунтування ефективності результатів НДР та їх можливого впровадження в навчальний процес шляхом створення навчальної програми дисципліни «Соціологія транспорту» для 2023/2024 н. р.

захист дисертації за спеціальністю 054 «Соціологія», аспірант Перелигін Т.В., тема дисертації «Аеропорт як інституціоналізований та соціокультурний простір споживання» (науковий керівник доктор соціологічних наук, професор Хомерікі О.А.), статті, тези конференцій, макет-зразок виготовленої продукції (анкета), плануємо статті у наукометричних базах рівня Web of Science або Scopus.

Вимоги до розроблюваної  документації:

наукові висновки, моделі анкети для авіапасажирів, проект методики опитування авіапасажирів, проект  програми соціологічного дослідження авіапасажирів, моделі регламентів опитувань, проект паспорту бази даних, тобто для розрахунків узагальненої думки авіапасажирів, проект положень різного роду для працівників авіакомпанії щодо допомоги соціологам в справ проведення опитувань, інструкції для волонтерів в перебігу їх дій в перебігу опитувань; все це розроблять на окремих етапах НДР та в цілому.

Порядок приймання НДР та її етапів:

обґрунтування необхідності поступового обговорення випливає з черги етапів виконання НДР: тобто будуть розглянуті анотовані звіти, статті, зокрема, статті у наукометричних базах рівня Web of Science або Scopus. остаточний звіт, їх обговорюють та ухвалюють чи навпаки на засіданні кафедри СПЛ.

Етапи НДР і терміни їх виконання

звіт

Найменування  етапу роботи

Строк  виконання

Очікувані  результати,

форма  звітності

Виконавці

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

1.

Робота з джерелами задля виявлення:

системного соціологічного опису авіапасажирів як соціальної спільноти та як предмету дослідження;

 зв’язків внутрішніх у межах предмету;

зв’язків предмету із зовнішнім середовищем;

соціальних індикаторів задоволення інтересів споживачів транспортних послуг;

соціальних індикаторів задоволення інтересів авіапасажирів як споживачів транспортних послуг.

01.01.2022

30.06.2022

Анотований звіт

Хомерікі Олена Андріївна,

Романенко Юрій Вікторович,

Гладких Валентин Валерійович,

Литовченко Ірина Василівна,

Стригуль Марина Василівна

2.

Обґрунтування місця та ролі пасажирознавства в структурі соціології транспорту в епоху становлення суспільств ризику

01.07.2022

31.12.2022

Анотований звіт, друк статті Web of Science або Scopus та фаховому виданні України

Хомерікі Олена Андріївна,

Ніколаєнко Володимир Леонідович,

3.

Розробка методики вимірювання задоволення інтересів авіапасажирів як споживачів транспортних послуг.

01.01.2023

30.06.2023

Анотований звіт та проект методики

Полова Наталія Олександрівна, Кононова Яна Вячеславівна, Перелигін Тимур Володимирович, Грищенко Неля Іванівна

4.

Розробка  проекту анкети (опитувального листа) для виявлення ступеня задоволення інтересів авіапасажирів як споживачів транспортних послуг

01.07.2023

31.12.2023

Анотований звіт, статті у фахових виданнях України та проект анкети

Михайлич Олександр Володимирович,

Стригуль Марина Василівна, Перелигін Тимур Володимирович, Грищенко Неля Іванівна

5.

Розробка заключного звіту

01.01.2024

31.12.2024

Остаточний звіт

Хомерікі Олена Андріївна,

Святненко Іван Олександрович, Полова Наталія Олександрівна,

Перелигін Тимур Володимирович