Литовченко Ірина Василівна

ЛИТОВЧЕНКО Ірина Василівна

доцент кафедри соціології та політології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Кандидат філософських наук, доцент

 Сфера наукових інтересів (ключові слова): інституціоналізація, соціальні інститути, інформаційне суспільство, глобалізація, соціологія молоді, девіантна поведінка.

 Нагороди:

Подяка Національного авіаційного університету 2022 р. (наказ від 13.12.2022 №175/з)

 Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 80

 Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Cy-ak5MAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-5054-5653

Профіль Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010198485196

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20

%2011625

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Публікації за фахом

 1. Литовченко І.В. Девіантна поведінка у контексті методики вивчення загальної соціологічної теорії // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : всеукр. науково-практична конф., 29–31 березня 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 264–266.
 2. Литовченко І.В. Доцільність використання інформаційних технологій в навчальному процесі // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : міжнар. науково-практична конф., 22–23 березня 2007 р. : тези доп. – К., 2007. – С. 205–206.
 3. Литовченко І.В. Проблема попередження та профілактики соціальних відхилень серед молоді / І.В. Литовченко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2007. – Вип. 5 – Ч. ІІ. – С. 24-28.
 4. Проблема моральності у засобах масової інформації як механізм формування девіантної поведінки серед молоді / І.В. Литовченко // Нова парадигма. – – Вип. 81. – С.170-177.
 5. Литовченко І.В. Вплив засобів масової інформації на формування девіантної поведінки молоді // Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій : міжнар. наук. конф., 20–21 лютого 2008 р. : тези доп. – Суми, 2008. – С.125-127.
 6. Литовченко І.В. Девіантна поведінка молоді як результат негативного впливу сім`ї // Шевченківська весна : міжнар. науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 20–23 березня 2008 р. : тези доп. – К., 2008. – С.157-159.
 7. Литовченко І.В. Дисфункціональність агентів соціалізації як механізм формування девіантної поведінки молоді // Політ-2009 : міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, 8–10 квітня 2009 р. : тези доп. – К., 2009. – С. 477.
 8. Литовченко І.В. Функціональність системи освіти і виховання в процесі соціалізації та формування поведінки молодого покоління // Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій : міжнар. наук. конф. для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, 27-30 квітня 2009 р.: тези доп. – Суми, 2009. – С. 70-72.
 9. Литовченко І.В. Дисфункціональність суб`єктів соціалізації як механізм формування девіантної поведінки молоді / І.В. Литовченко // Наука і молодь : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 9. – С. 31-34.
 10. Литовченко І.В. Вплив сімейно-побутового середовища на формування девіантної поведінки молоді / І.В. Литовченко // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України : зб. наук.праць. – К. : “Видавництво Курс” ТОВ, 2009. – Вип 4 (51). –  С. 5-9. (Фахове видання).
 11. Литовченко І.В. Сімейна дисфункціональність як фактор формування девіантної поведінки в молодіжному середовищі / І.В. Литовченко // Нова парадигма. – 2009. – Вип. 90. – С. 154-162. (Фахове видання).
 12. Литовченко І.В. Перспективи та шляхи корекції функціональності інститутів соціалізації молоді в сучасному українському суспільстві // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2012 р.: тези доп. – К., 2012. – С. 142.
 13. Литовченко І.В. Відхилення в соціалізації молоді як наслідок порушення функціональності інституту освіти / І.В. Литовченко // Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України). – Вип.107. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.209-219. (Фахове видання).
 14. Литовченко І.В. Теоретико-методологічні засади дослідження соціальних інститутів / І.В. Литовченко // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – Вип. 14. –К.: КУТЕП, 2012. – С. 80-90. (Фахове видання).
 15. Литовченко І.В. Напрямки корекції функціональності інститутів соціалізації молоді в українському суспільстві / І.В. Литовченко // Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України). – Вип.110. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 147-155. (Фахове видання).
 16. Литовченко І.В. Структурно-функціоналістська парадигма в дослідженнях соціальних інститутів / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету : Зб. наук. праць. – Вип. 2 (16). –К.: НАУ, 2012. – С. 48- 51.
 17. Литовченко І.В. Формування електронної культури в умовах інституціалізації інформаційно-комунікаційної сфери суспільства / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2013. – № 1 (17). – С. 45-48. (Фахове видання).
 18. Литовченко І.В. Функціональність соціального виховання в процесі формування соціально здорової особистості / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. – 2013. – № 1. – С. 18-22.
 19. Литовченко І.В. Соціальний інститут як об’єкт соціально-філософського аналізу / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2013, Вип. 2 (18). – С. 43-46. (Фахове видання).
 20. Литовченко І.В. Трансформація інститутів соціалізації в сучасному українському суспільстві / І.В. Литовченко // Мультиверсум. – 2013, Вип.10 (128). – С.105-116. (Фахове видання).
 21. Литовченко І.В. Інформатизація освіти як необхідна умова розвитку інформаційного суспільства // «Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього»: міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 лютого 2013 р.: тези доп. – Львів, 2013. – С. 28-29.
 22. Литовченко І.В. Функціональність освіти як соціального інституту в умовах трансформації сучасного українського суспільства // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 230.
 23. Литовченко І.В. Особливості функціональності сім`ї як соціального інституту в сучасному українському суспільстві // Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення : міжнар. науково-практична конф., 11–12 жовтня 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 58-63.
 24. Литовченко І.В. Особливості габітусу як системи диспозицій особистості // Європейська модель розвитку українського суспільства : стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення : міжнар. науково-практична конференція, 6–7 грудня 2013 р. : тези доп. – Одеса, 2013. – С. 67-71.
 25. Литовченко І.В. Масова культура як соціальний феномен інформаційного суспільства // Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології : всеукр. науково-практична конференція, 19 березня 2014 р. : тези доп. – Київ, 2014. – С. 52-54.
 26. Литовченко І.В. Інформаційно-комунікаційне середовище сучасного українського суспільства: інституційний вимір // Політ-2014. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 2-3 квітня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 314.
 27. Литовченко І.В. Габітуалізація як механізм інституціоналізації: соціально-філософський аналіз / І.В. Литовченко // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія : філософські науки : зб. наук. праць. – К. : КУТЕП, 2014. – Вип. 16. – С. 190-198. (Фахове видання).
 28. Литовченко І.В. Особливості сучасних засобів масової інформації як соціального інституту інформаційного суспільства / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2014, Вип. 1 (19). – С. 37-40. (Фахове видання).
 29. Литовченко І.В. Основні тенденції інституціоналізації інформаційно-комунікаційного середовища сучасного суспільства / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Соціологія. Політологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2014, Вип. 1. – С. 30-34.
 30. Литовченко І.В. Соціально-психологічні передумови інституціоналізації суспільного життя / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Соціологія. Політологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2014, Вип. 2. – С. 30-33.
 31. Литовченко І.В., Іванова Ю.С. Трансформація масової культури в умовах інформатизації // Грані. – 2014. – № 5 (109). – С. 80-85. (Фахове видання).
 32. Литовченко І.В. Соціальний інститут у контексті соціальної системи: теоретико-методологічні основи дослідження // Практична філософія. – 2014. – № 4 (54). – С. 16-20. (Фахове видання).
 33. Литовченко І.В. Інституціалізація суспільного життя в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз / І.В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2015, Вип. 1 (21). – С. 54-58. (Фахове видання).
 34. Литовченко І.В. Формування знаково-символічної системи в контексті інституціалізації суспільства [Текст] / І. В. Литовченко // Молодий вчений. — 2015. – №9. – С. 105-108.
 35. Литовченко І.В. Інституціалізація медіа простору в інформаційному суспільстві : соціально-філософський аналіз / І. В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2015, Вип. 2 (22). – С. 42-45. (Фахове видання).
 36. Литовченко І.В. Досвід системного аналізу в дослідженнях соціальних інститутів суспільства // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук : міжнар. науково-практична конф., 6–7 лютого 2015 р. : тези доп. – Київ, 2015. – С. 70-73.
 37. Литовченко І.В. Глобалізаційні процеси і основні тенденції інституціалізації інформаційно-комунікаційного середовища // Людське співтовариство : актуальні питання наукових досліджень : міжнар. науково-практична конф., 20–21 лютого 2015 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 70-73.
 38. Литовченко І.В. Особливості інституціалізації суспільного життя в контексті глобалізації // Політ-2015. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 8-9 квітня 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – С. 304.
 39. Литовченко І.В. Особливості інституціалізації суспільного життя в контексті віртуалізації // Політ-2016. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 6-8 квітня 2016 р. : тези доп. – К., 2016. – С. 173.
 40. Литовченко І.В. Функціонування соціальних інститутів умовах інформатизації суспільства // Рецепція проблем інформаційного суспільства у сучасній філософії (філософські читання, присвячені Міжнародному дню філософії), 15 листопада 2016 року, НАУ, Київ.. : тези доп. – К., 2017. – С. 51-53.
 41. Литовченко І.В. Порушення процесу функціонування інститутів соціалізації як чинник девіантної поведінки молоді в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології : всеукр. науково-практична конференція, 1 грудня 2016 р. : тези доп. – Київ, 2017. – С. 17-19.
 42. Литовченко І.В. Інституційна структура суспільства : соціально-філософський аналіз / І. В. Литовченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016., Вип. 9. – С. 64-66. (Фахове видання).
 43. Литовченко І.В. Особливості функціонування соціального інституту освіти в інформаційному суспільстві : соціально-філософський аналіз / І. В. Литовченко // Грані. – 2016. – № 2 (130). – С. 121-125. (Фахове видання).
 44.  Литовченко І.В. Соціально-філософський аналіз економічних чинників становлення і розвитку соціальних інститутів / І. В. Литовченко // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія : філософські науки : зб. наук. праць. – К. : КУТЕП, 2016. – Вип. 22. – С. 195-203. (Фахове видання).
 45. Литовченко І.В. Особливості методології інституціонального підходу та можливості його застосування до вивчення суспільного життя / І.В. Литовченко // Практична філософія. – 2016. – № 1 (59). – С. 37-41. (Фахове видання).
 46. Литовченко І.В. Політичні аспекти функціонування економіки як соціального інституту / І. В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2016, Вип. 1 (23). – С. 55-58. (Фахове видання).
 47. Литовченко І.В. Інституційні перетворення як фактор функціонування суспільства / І. В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2016, Вип. 2 (24). – С. 53-57. (Фахове видання).
 48. Литовченко І.В. Віртуалізація як чинник трансформації соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз / І. В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2017, Вип. 2 (26). – С. 55-58. (Фахове видання).
 49. Литовченко І.В. Інституціоналізація авіації в умовах глобалізації // Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології : всеукр. науково-практична конференція, 1 грудня 2017 р. : тези доп. – Київ, 2017. – С. 15-18.
 50. Литовченко І.В. Специфіка інституційних перетворень у сучасному українському суспільстві // Політ-2017. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 4-7 квітня 2017 р. : тези доп. – К., 2017. – С. 257-259.
 51. Литовченко І.В., Федорченко Я.В. Особливості інституціалізації суспільного життя в контексті віртуалізації // Політ-2018. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 3-6 квітня 2018 р. : тези доп. – К., 2018. – С. 223-224.
 52. Литовченко І.В., Пономаренко А.В. Транспорт як соціальний інститут в умовах глобалізації суспільства // Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології : V Всеукр. науково-практична конференція, 15 березня 2018 р. : тези доп. – Київ, 2018. – С. 30-35.
 53. Литовченко І.В. Особливості функціонування соціальних інститутів в індустріальному суспільстві / І. В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2018, Вип. 1 (27). – С. 63-66. (Фахове видання). (Copernicus).
 54. Литовченко І.В. Еволюція розвитку та особливості методології інституціонального підходу до вивчення суспільного життя / І. В. Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2018, Вип. 2 (28). – С. 50-53. (Фахове видання). (Copernicus).
 55. О.А. Khomeriki, I.V. Litovchenko, А.К. Yakovenko. The prospects of human resource management thanks to development of hybrid disciplines // The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY””// Aviasion in the XXI –st century: the eighth world Congress (Kyiv, 10-12 October, 2018 year) – Kyiv: NAU, 2018. – p. 30-37.
 56. Литовченко І.В., Королюк К.А. Особливості дисфункціональності інститутів соціалізації молоді в умовах розвитку сучасного суспільства: соціально-філософський аналіз / І. В.Литовченко, К.А.Королюк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2019, Вип. 2 (30). – С. 52-55. (Фахове видання). (Copernicus).
 57. Литовченко І.В. Інституціоналізація суспільного життя в індустріальному суспільстві у другій половині ХVІІІ – ХІХ століть / Політ-2019. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 1-5 квітня 2019 р. : тези доп. – К., 2019. – С. 210-211.
 58. Литовченко І.В., Ткаченко А.С. Громадські організації як чинник формування національно-патріотичної свідомості молоді в Україні // Політ-2020. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 1-3 квітня 2020 р. : тези доп. – К., 2020. – С. 170-172.
 59. Литовченко І.В. Особливості віртуалізації соціальних інститутів в умовах розвитку інформаційного суспільства // Інформаційне суспільство як «суспільство мереж» : зб. наук. праць / за заг.ред. Л.Г.Дротянко. – К.: НАУ, 2020. – С. 78-81.
 60. Литовченко І.В., Гудзенко А.В. Економіка як соціальний інститут в умовах розвитку сучасного суспільства // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: міжнарод. науково-практична інтернет-конференція, 3-4 грудня 2020 р.: тези доп. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С.606-607.
 61. Литовченко І.В. Особливості функціонування соціального інституту транспорту в соціальному просторі міста // Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології : VІІ Всеукр. науково-практична конференція, 19 березня 2020 р. : тези доп. – Київ, 2020. – С. 14-18.
 62. Литовченко І.В. Віртуалізація соціальної реальності та соціальних інститутів в умовах розвитку інформаційного суспільства / І. В.Литовченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2020, Вип. 1 (31). – С. 64-66. (Фахове видання).(Copernicus).
 63. Литовченко І.В., Ткачук Н.Г. Інформатизація освіти в умовах глобалізації суспільства як об’єкт соціально-філософського аналізу / І.В.Литовченко, Н.Г.Ткачук // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2021, – Вип. 1 (33). – С. 51-54. (Copernicus).
 64. Литовченко І.В., Пономаренко А.В., Пономаренко О.В. Тенденції інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства // Політ-2021. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 5-9 квітня 2021 р. : тези доп. – К., 2021. – С. 225-226.
 65. Платонов Б.С., Литовченко І.В. Сучасні тенденції формування екологічної культури: особливості суспільства споживання // Політ-2021. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 5-9 квітня 2021 р. : тези доп. – К., 2021. – С. 245-246.
 66. Чаус О.К., Литовченко І.В. Мас-медіа як чинник формування громадської думки в інформаційному суспільстві // Політ-2021. Сучасні проблеми науки : міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 5-9 квітня 2021 р. : тези доп. – К., 2021. – С. 258-260.
 67. Литовченко І.В. Соціальні практики як об`єкт соціологічного аналізу. Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Полтава: ЦФЕНД, – 2022. – Ч. 2. – 67 с.
 68. Литовченко І. В. Інституціоналізація соціальних мереж: соціально-філософський аналіз. «Еurasian scientific discussions» : тези доповідей VII Міжнародної наук.-практ. конф. Барселона, Іспанія, 1-3.08.2022. – С.199-202.
 69. Литовченко І.В., Пономаренко А.В. Інтернет як інститут соціалізації молоді в умовах розвитку інформаційного суспільства. Політ-2022. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Національний авіаційний університет, 2022. – С. 146-147.
 70. Діхтяренко А.С., Литовченко І.В. Управлінська риторика та ораторська майстерність керівника. Політ-2022. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Національний авіаційний університет, 2022. – С. 134-136.
 71. Яношевська К.О., Литовченко І.В. Особливості розвитку туристичної привабливості України. Політ-2022. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Національний авіаційний університет, 2022. – С. 167-168.
 72. Литовченко І.В. Особливості інституціоналізації інтернету в контексті міжцивілізаційних відносин Міжцивілізаційні виклики та соціальна відповідальність людства в умовах глобалізації : збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2022. – С.44-46.
 73. Литовченко І.В. Інституціоналізація нових соціальних практик в інформаційному суспільстві. Габітус : науковий журнал. Видавничий дім «Гельветика». – 2022. – № 37. – С. 9-13. (Фахове видання). (Copernicus).

 

Навчально-методичні праці

 1. Литовченко І.В. Соціологія молоді: методичні рекомендації до самостійних занять / І.В.Литовченко. – К. : НАУ, 2012. – 24 с.
 2. Литовченко І.В. Соціологія молоді: практикум / І.В.Литовченко. – К. : НАУ, 2013. – 52 с.
 3. Литовченко І.В. Паблік рилейшнз: практикум / І.В.Литовченко. – К. : НАУ, 2016. – 48 с.
 4. Хомерікі О.А., Грищенко Н.І., Литовченко І.В., Пивоварова Н.П., Шаповал І.Г. Соціологія. Практикум. – К.: НАУ, 2019. – 60 с.