Історія кафедри

Історія кафедри соціології та політології бере початок свого розвитку ще в 1972 році завдяки створенню кафедри наукового комунізму, завідувачем якої був доктор філософських наук професор Зуєв К.Є. В 1992 році кафедру наукового комунізму було реорганізовано в кафедру соціально-політичних відносин. В різні роки на кафедрі працювали відомі вітчизняні науковці, професори Зуєв К. Ю., Морозов В. А., Лукашевич М.П., доценти Матвійчук В.М., Герасимов Є.М., Мохор Л.П. За цей час її очолювали доктор філософських наук, професор Луханіна Тетяна Петрівна, доктор соціологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Нельга Олександр В’ячеславович, кандидат економічних наук, доцент Сірий Євген Володимирович, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Мокляк Микола Миколайович, доктор філософських наук професор Полисаєв Олександр Павлович. На базі реорганізованої кафедри соціально-політичних відносин за наказом Міністра освіти і науки України в березні 2000 року була створена кафедра соціології, яка з квітня 2004 року функціонує як випускова кафедра за ОПП «Соціологія». З 21 січня 2013 року кафедру очолює доктор соціологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України Хомерікі Олена Андріївна. З 2015 року кафедра має назву соціології та політології. Кафедра соціології та політології забезпечує навчальний процес у відповідності з профілем свого професійного спрямування та є випусковою в плані професійної підготовки фахівців за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 054 «Соціологія» та за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 052 «Політологія». До позитивних змін слід також віднести відкриття нової ОПП «Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів» за спеціальністю 054 «Соціологія» денної та заочної форм навчання. У 2019 року отримано ліцензію на відкриття нової спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем 052 «Політологія» денної форми навчання. Випускники отримують ґрунтовну підготовку в галузі суспільних наук, яка дозволяє їм працювати соціологами, здійснювати наукову та педагогічну діяльність, працювати в органах державного управління, авіатранспортних компаніях, засобах масової інформації, рекламних агентствах, центрах соціологічних досліджень, у інших установах та організаціях, де використовується соціальна інформація. При кафедрі соціології та політології створено студентські політологічні гуртки, метою яких є виявлення, підтримка та розвиток творчих наукових здібностей студентів, залучення їх до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах та конференціях молодих науковців і студентів. В 2006 році при кафедрі соціології відкрито аспірантуру з наукової спеціальності 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини», куди можуть вступати випускники різних вищих навчальних закладів та здійснювати науково-дослідну роботу за обраними напрямками. З 2018 року відкрито аспірантуру та розпочато підготовку Phd, освітньо-наукового рівня доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю соціологія. З метою якісного забезпечення навчального та науково-практичного процесу кафедри соціології та політології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій відповідно до сучасних світових норм і стандартів, впровадження соціологічної освіти студентів-соціологів (ІSOMAR), формування практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної соціологічної діяльності, а також згідно освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі створено навчальну лабораторію соціологічної експертизи соціально-політичних процесів, яка орієнтована на закріплення теоретичних знань студентів на практиці в реальних соціологічних дослідженнях.